Заключите трудовой договор

12 июня 2020 - Администратор
Заключите трудовой договор
Жұмыс беруші, электрондық еңбек шартын жасаңыз!

 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР 2020 жылғы 4 мамырдағы заңымен, ҚР ЕК 23-бабы 2-тармақтың 27) тармақшасымен толықтырылды, онда жұмыс берушінің міндетінде қызметкермен еңбек шартын жасасу және тоқтату туралы ақпаратты Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне (ЕШЕБЖ) енгізу көзделген.

ЕШЕБЖ жұмыс берушілерді электрондық еңбек биржасы - www.enbek.kz порталына қосу немесе осы жүйеге кадрлық ақпараттық жүйелері бар кәсіпорындарды қосу жолымен еңбек шарттарын тіркеуді болжайды.

Жұмыс беруші ЕШЕБЖ жеке істі қалыптастырады және еңбек шарттың жобасын дайындайды. Қызметкер Egov.kz порталда жеке кабинетінде қалыптастырылған еңбек шарты туралы хабарлама алады және еңбек шартының мазмұнын тексеріп, оны ЭЦҚ көмегімен қол қояды.

Жұмыс беруші үшін ЕШЕБЖ пайдалану оң тарап болып табылады: қызметкердің еңбек қызметі, еңбек өтілі және біліктілігі туралы шыңайы деректерді алу; үміткердің электрондық Жеке ісіне қол жеткізу арқылы қызметкерлерді сапалы іріктеу (махинациясыз) (жұмыс беруші қызметкердің жеке деректерін мемлекеттік органның ақпараттық жүйесінен ШЕБЖ арқылы сұрай алады); қызметкердің деректерін кейіннен кәсіпорынның кадрлық есебінің ақпараттық жүйесінде шарт жобасын дербес қалыптастыру үшін жұмыс беруші пайдалана алады; әлеуметтік деректер базасында электронды форматта кадрлық ақпаратты жүргізу; болашақта статистикалық есептерді автоматты түрде жіберу және кадр мамандарының қағаз есептік нысандарынан бас тарту мүмкіндігі бар.

Жұмыс берушінің осы жүйеде интеграциялаудан және жұмыс істеуден бас тартуы: еңбек шарттарын есепке алу бойынша қосарланған жұмысқа, еңбек шартының тіркеу деректерін қолмен енгізуге, қызметкердің Жеке ісін қалыптастырудың бонустық сервисіне қолжетімділіктің болмауына әкеп соғады.

Жұмыс берушілер үшін ЕШЕБЖ пайдаланудың негізгі артықшылықтары қағаз құжаттарын жинау қажеттілігінің болмауына байланысты жұмысқа орналастыру процесін оңайлату, шарттың, жарналардың және қорларға аударымдардың болуын бейнелеудің, сондай-ақ жұмыс берушінің қызметкердің алдында міндеттемелерін бекітудің арқасында әлеуметтік тәуекелдерден қорғау болып табылады.

Электрондық шарттарды жүргізу әсіресе өзінің кадрлық жүйесі бар ірі кәсіпорындарға (ЕШЕБЖ интеграцияланған) тиімді. Жұмыс берушіге екі есе іс-әрекеттерті жасау қажеті жоқ: еңбек шартты өзінің 1С жүйесіне енгізу жеткілікті, ол автоматты түрде Бірыңғай есепке алу жүйесіне түседі.

Жаңашылдық қызметкерлердің өзіне де ыңғайлы. Зейнеткерлік жас келген кезде қажетті құжаттарды жинаудың керегі жоқ, зейнатақы ХҚКО келуісіз тағайындалады. 1998 жылдан кейінгі өтіл бойынша деректемелер міндетті зейнеткерлік жарналармен салыстырылатын болады.

Жұмыс берушілерге көмек ретінде «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ жұмыс берушілерге еңбек шарттарын Электрондық еңбек биржасы (www. enbek.kz) порталында тіркеу бойынша нұсқама әзірлеген.

2020 жылы, облыста, ЕШЕБЖ 1936 кәсіпорын мен ұйым (кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттік органдар) қосылды, 62304 электрондық еңбек шарт тіркелді.

Осыған байланысты, облыс әкімдігінің мемлекеттік еңбек инспекциясы мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшыларына, сондай-ақ облыстың кәсіпкерлік субъектілеріне ЕШЕБЖ қосылып, еңбек шарттарды электронды форматта жасауға шақырады.

Б. Макеев ,

Қостанай облысы әкімдігінің

еңбек инспекциясы жөніндегі

басқарма басшысының орынбасары

 

 

Работодатель, заключите электронный трудовой договор! 

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда» от 4 мая 2020 года, статья 23 ТК РК дополнена подпунктом 27) пункта 2, где в обязанности работодателя предусмотрено внесение информации о заключении и прекращении с работником трудового договора в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД).

ЕСУТД предполагает регистрацию трудовых договоров путем подключения работодателей к порталу Электронной биржи труда - www. enbek.kz или подключения к данной системе предприятий, имеющих кадровые информационные системы.

В ЕСУТД работодатель формирует личное дело и подготавливает проект трудового договора. Работник получает уведомление о сформированном трудовом договоре в личном кабинете на портале Egov.kz и проверив содержание трудового договора, подписывает его с помощью ЭЦП.

Положительной стороной использование ЕСУДТ для работодателя является: получение достоверных данных о трудовой деятельности, трудовом стаже и квалификации работника; качественный подбор работников (без махинаций) через доступ к электронному Личному делу кандидата (работодатель может запросить личные данные работника из информационной системы госоргана через ЕСУД); данные работника впоследствии могут быть использованы работодателем для самостоятельного формирования проекта договора в информационной системе кадрового учета предприятия; ведение кадровой информации в электронном формате в социализированных базах данных; в перспективе есть возможность автоматической отправки статистических отчетов и отказа от бумажных отчетных форм кадровиков.

Отказ работодателя от интеграции и работы с данной системе влечет: двойную работу по учету трудовых договоров, ручной ввод регистрационных данных трудового договора, отсутствие доступа к бонусному сервису формирования Личного дела работника.

Основными преимуществами использования ЕСУТД для работодателей являются, упрощение процесса трудоустройства в связи с отсутствием необходимости сбора бумажных документов, защита от социальных рисков благодаря отображению наличия договора, взносов и отчислений в фонды, а также закреплению обязательств работодателя перед работником.

Ведение электронных договоров выгодно особенно крупным предприятиям (интегрированным в ЕСУТД), которые имеют свою кадровую систему. Работодателю не нужно совершать двойные действия: достаточно ввести трудовой договор в свою систему 1С, и он уже автоматически попадает в Единую систему учета.

Нововведение удобно и самим работникам. При наступлении пенсионного возраста не придется собирать документы, пенсия ему будет назначена без его прихода в ЦОН. Данные по стажу после 1998 года будут сверяться с обязательными пенсионными взносами.

В помощь работодателям, АО «Центр развития трудовых ресурсов» разработана Инструкция для работодателей по регистрации трудовых договоров на портале Электронная биржа труда (www. enbek.kz).

На 2020 год, в области, к ЕСУТД подключились 1936 предприятий и организаций (субъекты предпринимательства и государственные органы), зарегистрировано 62304 электронных трудовых договоров.

В связи с изложенным, государственная инспекция труда акимата области обращается к руководителям государственных органов и организаций, а также субъектов предпринимательства области, подключиться в ЕСУТД и заключать трудовые договора в электронном формате.

Б. Макеев,

заместитель руководителя

Управления по инспекции труда

акимата Костанайской области.

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям.
О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте lisnov1@yandex.ru