К Всемирному дню охраны труда

28 апреля 2021 - Администратор
К Всемирному дню охраны труда

 Дүниежүзілік еңбекті қорғау күніне

Халықаралық еңбек ұйымы жұмыс орнында қаза тапқан немесе зардап шеккен жұмысшыларды еске алу үшін 28 сәуірді Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні деп жариялады.

Бұл күн жыл сайын әлемнің 110-нан астам елінде аталып өтеді, бұл әлем жұртшылығының назарын жұмысшылардың жұмысына, сырқаттанушылығына және өліміне байланысты өндірістік жарақаттану ауқымына аудару үшін.

Қазақстанда ол 2003 жылдан бері аталып келеді және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі кешенді жұмысты кезекті жақсартудағы жай-күй мен перспективаларды айқындаудың өзіндік индикаторы болып табылады.

Қолайлы еңбек жағдайлары, кәсіби тәуекелдердің болмауы немесе төмен деңгейі кез-келген кәсіпорынның экономикалық әл-ауқатының негізі болып табылады.

Республикада еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік база құрылды және үнемі жетілдірілуде, Қазақстан Республикасында еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі кешенді жоспар іске асырылуда.

Еңбек қарқындылығын арттыру, жұмыс орындарының санын ұлғайту еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше назар аударуды талап етеді. Аталған проблеманың өзектілігіне байланысты облыста осы саладағы қызметтің тиімділігін арттыруға, аварияларды, өндірістегі жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды барынша азайтуға бағытталған шаралар қабылдануда.

Осыған байланысты, облыста мамандандырылған оқу орталықтары базасында кәсіпорындар басшыларын және облыстың кәсіпорындары мен ұйымдары қызметкерлерінің басқа да санаттарын еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқыту, даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру ұйымдастырылған.

Осы және басқа да қабылданып жатқан шаралар бірінші кезекте облыс аумағында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыруға бағытталған.

Сонымен қатар, жұмыс берушілер тарапынан жұмыс өндірісін қанағаттанарлықсыз ұйымдастыру, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарының сақталуын қамтамасыз етпеу, Еңбектің қауіпсіз тәсілдеріне оқытпау, сондай-ақ ауыр зардаптарға әкеп соғатын зардап шеккендердің өздері тарапынан еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарының өрескел бұзылуы орын алуда.

Ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында облыс кәсіпорындарында еңбек қызметімен байланысты жазатайым оқиғалардың саны 32-ден 20 жағдайға дейін немесе 37,5% - ға төмендеді. Жазатайым оқиғалардан зардап шеккендер саны 35-тен 21 адамға дейін немесе 43,0% - ға төмендегені байқалады, оның ішінде: өліммен аяқталғандар 2-ден 0-ге дейін немесе 200% - ға, орташа және жеңіл нәтижелермен 26-дан 13 адамға дейін немесе екі есе. Сонымен қатар, ауыр нәтижемен зардап шеккендердің 7 адамнан 8 адамға дейін немесе 13,0% - ға өсуі байқалады.

Көптеген жағдайларда қызметкерлердің еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар ұйымдық сипаттағы басқарылатын себептерден туындайды, мысалы: еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарының бұзылуы, жұмыс өндірісінің қанағаттанғысыз ұйымдастырылуы, ғимараттар мен құрылыстардың қанағаттанғысыз техникалық жай-күйі, жұмыс орындарын ұйымдастырудағы кемшіліктер, жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарының қамтамасыз етілмеуі немесе қолданылмауы, Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігін оқытудағы кемшіліктер, Еңбек және өндірістік тәртіптің бұзылуы.

Көріп отырғанымыздай, адами фактор барлық жерде және өндірістік қызметпен байланысты жазатайым оқиғалардың көпшілігінде бар, ол жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды ұйымдастыру саласындағы қате әрекеттерінің себебі болып табылады.

Осыған байланысты, барлық деңгейдегі басшыларға, кәсіподақ органдарына, кәсіпорындар мен ұйымдарға, Облыстың еңбек ұжымдарына Дүниежүзілік еңбекті қорғау күніне арналған акцияларға қатысуға және сәуірдің үшінші онкүндігінде конференциялар, семинарлар, «дөңгелек үстелдер» өткізуге, жұмыс орындарының жай-күйін тексеруге, өндіріс мәдениетін арттыру жөнінде шаралар қабылдауға, еңбекті қорғау ережелері мен нормаларының талаптарын орындаудың маңыздылығын әрбір қызметкердің санасына жеткізуге кеңес береміз.

Дүниежүзілік еңбекті қорғау күніне арналған аталған іс-шараларды өткізу еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы жұмысты жандандыруға қосымша серпін береді, облыстың кәсіпорындары мен ұйымдарында қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға ықпал ететін болады.

Қостанай облысы әкімдігінің еңбек

инспекциясы жөніндегі басқарма

басшысының міндетін атқарушы                                          Б. Макеев

 

 

К Всемирному дню охраны труда

Международная организация труда в память о трудящихся, погибших или пострадавших на рабочем месте, провозгласила 28 апреля Всемирным днем охраны труда.

Этот день отмечается ежегодно более чем в 110 странах мира с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам производственного травматизма, связанного с работой, заболеваемости и смертности работников.   

В Казахстане он отмечается с 2003 года и служит своеобразным индикатором состояния и определения перспектив в очередном улучшении комплексной работы по безопасности и охране труда.

Благоприятные условия труда, отсутствие или низкий уровень профессиональных рисков являются основой экономического благополучия любого предприятия.

В Республике создана и постоянно совершенствуется законодательная и нормативная база в области безопасности и охраны труда, реализуется Комплексный план по обеспечению безопасности и охраны труда в республике Казахстан.

Повышение интенсивности труда, увеличение числа рабочих мест требуют особого внимания к обеспечению безопасности труда. В связи            с актуальностью указанной проблемы, в области принимаются меры, направленные на повышение эффективности деятельности в этой сфере, минимизации аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В этой связи, в области организовано на базе специализированных учебных центров обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации по безопасности и охраны охране труда руководителей предприятий и других категорий работников предприятий и организаций области.

Эти и другие принимаемые меры, в первую очередь направлены на реализацию основных направлений государственной политики в области безопасности и охраны труда на территории области.

Вместе с тем, продолжает иметь место со стороны работодателей неудовлетворительная организация производства работ, не обеспечение соблюдения требований безопасности и охраны труда, не обучение безопасным приемам труда, а также грубые нарушения требований безопасности и охраны труда со стороны самих пострадавших, которые приводят к тяжким последствиям.

В первом квартале т.г., количество несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью на предприятиях области снизилось с 32 до                          20 случаев, или на 37,5 %. Отмечается, снижение количества пострадавших от несчастных случаев с 35 до 21 чел., или на 43,0%, в том числе: со смертельным исходом с 2 до 0 или на 200%, средним и легким исходом с 26 до 13 чел. или в два раза. Вместе с тем, отмечается рост пострадавших с тяжким исходом с 7 чел. до 8 чел. или на 13,0%.

В большинстве  несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью работников, вызваны управляемыми причинами организационного характера, такими как: нарушения требований безопасности и охраны труда, неудовлетворительная организация производства работ, неудовлетворительное техническое состояние зданий и  сооружений, недостатки в организации рабочих мест, необеспеченность или неприменение средств индивидуальной и коллективной защиты,  недостатки в обучении работников безопасности труда, нарушения трудовой и  производственной дисциплины. 

Как видим, человеческий фактор присутствует везде и в большинстве несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью, именно он становится причиной ошибочных действий работодателя в области организации безопасности и охраны труда.

В этой связи, рекомендуем руководителям всех уровней, профсоюзным органам, предприятиям и организациям, трудовым коллективам области принять участие в акциях, посвященных Всемирному дню охраны труда и в третьей декаде апреля провести конференции, семинары, «круглые столы», проверки состояния рабочих мест, принять меры по повышению культуры производства, довести до сознания каждого работника важность выполнения требований правил и норм охраны труда.

Проведение указанных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, даст дополнительный импульс активизации работы в области безопасности и охраны труда, будет способствовать созданию безопасных условий труда на предприятиях и в организациях области.

Исполняющий обязанности

руководителя Управления по

инспекции труда акимата области                         Б. Макеев

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям.
О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте lisnov1@yandex.ru