О всеобщем декларировании

19 мая 2022 - Администратор
О всеобщем декларировании

 Жалпыға бірдей декларациялау

Лисаков қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін қолданысқа енгізу туралы  2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121–VI Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап «жалпыға бірдей декларациялау» Салық кодексінің 71-тарауы қолданысқа енгізіледі.

Қолданысқа енгізу туралы Заңның 45-1-бабының негізінде жалпыға бірдей декларациялау кезең-кезеңімен енгізіледі.

Бірінші кезеңде – 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізу туралы Заңның 45-1-бабының 1) тармақшасына сәйкес активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыру жылының 31 желтоқсанында мынадай жеке тұлғалар:

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар және олардың жұбайлары (зайыптары) тапсырады;

мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңына және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына (бұдан әрі - сайлау туралы Заң, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заң, Банктер туралы Заң, сақтандыру қызметі туралы Заң, бағалы қағаздар нарығы туралы Заң) сәйкес декларацияны табыс ету жөніндегі міндет жүктелген адамдардың.

Активтер мен міндеттемелер туралы декларация табыс етілетін жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, активтер мен міндеттемелер туралы декларация (250.00-нысан) жасалады.

Декларация тұрғылықты (болу) жері бойынша тапсырады:

1) қағаз жеткізгіште табыс етілген жағдайда – декларацияны табыс ету жөніндегі міндеттеме туындаған ағымдағы жылғы 15 шілдеден кешіктірмей;

2) электронды түрде ұсынылған жағдайда – декларацияны ұсыну бойынша міндеттеме туындаған ағымдағы жылдың 15 қыркүйегінен кешіктірмей табыс етіледі.

Активтер мен міндеттемелер туралы Декларация (250.00-нысан) жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерлерде болуы туралы ақпаратты көрсетуіне арналған:

1)   құқықтары және (немесе) мәмілелері шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шет мемлекеттің құзыретті органында мемлекеттік немесе өзге де тіркелуге жататын мүлік:

–     жылжымайтын мүлік, жер учаскелері және (немесе) жер үлестері, әуе және теңіз кемелері, ішкі суда жүзу кемелері, «өзен-теңіз»  жүзу кемелері;

– көлік құралдары, арнайы техника және (немесе) тіркемелер;

– барлық банк салымдары бойынша республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және есепті салық кезеңінің 31 желтоқсанында қолданылатын айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген мөлшерінен асатын сомадағы Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі шетелдік банктердегі банк шоттарындағы ақша;

2) Қазақстан Республикасындағы және (немесе) одан тыс жерлердегі мүлік:

–    тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы келісім бойынша тұрғын үйдегі үлес;

–   Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде құрылған заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі;

 –  туынды қаржы құралдары (туынды қаржы құралдарын қоспағанда, олардың орындалуы базалық активті сатып алу немесе сату арқылы жүзеге асырылады);

–     инвестициялық алтын;

–   зияткерлік меншік объектілері, авторлық құқық;

–     республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және декларация ұсынылған жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қолданыстағы айлық есептік көрсеткіштің 10000 еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде көрсетілген қолма-қол ақша;

– банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы заңнамасына сәйкес құрылған берешегін қоспағанда, міндеттемелердің немесе талаптардың туындауына негіз болып табылатын нотариат куәландырған (куәландырған) шарт немесе өзге де құжат болған кезде жеке тұлғалардың жеке тұлға алдындағы берешегі (дебиторлық берешек) және (немесе) жеке тұлғаның басқа тұлғалар алдындағы берешегі (кредиторлық берешек);

Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда (250.00-нысан) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған құн болған кезде, осы мүліктің бірлігі үшін баға (құн) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және есепті салық кезеңінің 31 желтоқсанында қолданылатын айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген мөлшерінен асып кеткен жағдайда жеке тұлғаның қалауы бойынша басқа мүлік көрсетілуі мүмкін. Бұл ереже мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын мүлікке, сондай-ақ құқықтары және (немесе) мәмілелері мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын мүлікке қатысты қолданылмайды.

       Активтер мен міндеттемелер туралы Декларацияны (250.00-нысан) тапсырғаннан кейін есепті салық кезеңінің 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны табыс еткен жылдан кейінгі жылдан бастап жыл сайын кірістер мен мүлік туралы Декларация (270.00-нысан) табыс етіледі.

       Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны электрондық түрде салық төлеушінің кабинеті арқылы ұсынуға болады (cabinet.salyk.kz), «Электрондық үкімет» порталы (egov.kz), сондай-ақ e-Salyq Azamat және eGov mobile мобильді қосымшалары арқылы жүзеге асырылады.

Бұдан басқа, жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялауға қатысты толық ақпаратты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми сайтынан алуға болады. kgd.gov.kz) «Жалпыға бірдей декларациялау» бөлімінде.

 

Всеобщее декларирование

Управление государственных доходов по г. Лисаковску, сообщает, что в соответствии с Законом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» с 1 января 2021 года вводится в действие глава 71 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» «Всеобщее декларирование».

На основании статьи 45-1 Закон о введении всеобщее декларирование вводится поэтапно.

На первом этапе – с  1 января 2021 года в соответствии с подпунктом                  1) статьи 45-1 Закон о введении Декларация об активах и обязательствах                     (форма 250.00) представляется следующими физическими лицами, являющимися на 31 декабря года представления декларации:

–  лицами, занимающими ответственную государственную должность, и их супругами;

–  лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами;

– лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами;

– лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»,  «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

Составляется декларация об активах и обязательствах                      (форма 250.00) по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах.

Декларация представляется по месту жительства (пребывания):

1) в случае представления на бумажном носителе – не позднее  15 июля текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации;

2) в случае представления в электронном виде – не позднее 15 сентября текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации.

Декларация об активах и обязательствах (форма 250.00) предназначена для отражения физическими лицами, информации о наличии в Республике Казахстан и за ее пределами:

1) имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства:

– недвижимое имущество, земельные участки и (или) земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море»;

– транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы;

– деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на                31 декабря отчетного налогового периода;

2) имущества в Республике Казахстан и (или) за ее пределами:

– доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

– доля участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами Республики Казахстан;

– ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);

– инвестиционное золото;

– объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

– наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей предел 10000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на                31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица;

– дебиторская и кредиторская задолженность перед физическим лицом при наличии договора или иного документа нотариально засвидетельствованного, за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан;

В декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) по желанию физического лица может быть указано другое имущество в случае превышения цены (стоимости) за единицу данного имущества 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, при наличии стоимости, определенной в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности. Данное положение не применяется в отношении имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации.

       После представления Декларации об активах и обязательствах                  (форма 250.00) ежегодно представляется Декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах.

В электронном виде декларацию об активах и обязательствах можно представить через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через мобильные приложения eSalyq  Azamat и eGov mobile.

Подробную информацию относительно всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц можно получить на официальном сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (kgd.gov.kz) в разделе «Всеобщее декларирование».

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям.
О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте lisnov1@yandex.ru